POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat actualitzada a 1 de juny de 2022

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa els usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:

 • Titular: ERGONO, SL 
 • Adreça: C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272)
 • Correu electrònic: info @ergonomika.es
 • Telèfon: 93 749 43 06
 • NIF: B67463992

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l'usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc Web, serà dut a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent en cada moment de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se entiende por datos personales «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables».

ERGONOMIKAcompleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

El objeto de la presente Política de Privacidad es informar acerca de la política de protección de datos de carácter personal de la web oficial, así como del resto de accesos en redes e internet (en adelante, «Sitio Web») para que usted determine libre y voluntariamente si desea facilitar a ERGONOMIKA los datos personales que le podamos requerir o podamos obtener de usted con ocasión de su acceso y su uso del Sitio Web, así como de sus Contenidos.

SECCIÓ 1. INFORMACIÓ I FINALITAT

Les úniques dades personals a les qualsERGONOMIKA tindrà accés seran aquells que l'Usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li demanaran dades de caràcter personal i l'emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, llevat que en el propi formulari hi hagi dades d' emplenament voluntari.

En compliment amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l' acceptació de la present Política de Privacitat l' Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o diversos fitxers, la titularitat i responsabilitat dels quals correspon aERGONOMIKA per tal de:

 • Prestar-li els serveis i informació demanats.
 • Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
 • Informar sobre l'empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte als productes i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l'abast (internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, WhatsApp i qualssevol altres).
 • Realitzar un control i seguiment dels productes i serveis contractats.
 • Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d' haver enviat un currículum.
 • Establir les comunicacions pròpies dins de les sol·licituds en xarxes socials. 
 • El tractament de les dades s' efectuarà en funció de les exigències contractuals i en el compliment de les consegüents obligacions legals i contractuals que en deriven, així com per aconseguir una eficaç gestió de les relacions comercials. Les dades es tracten de forma escrita i/o sobre suport magnètic, electrònic o telemàtic.

Així mateix, en compliment del que estableix la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d'enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D' igual manera, l' informem que les seves dades seran cedits en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat ambERGONOMIKA o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents:

a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d' un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma

b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessàries perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

 

SECCIÓ 2. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Es posible que algunos de nuestros servicios incluyan funciones para redes sociales, como el botón «Me gusta» de Facebook y algunos complementos, los botones «Compartir». Además, usted puede elegir utilizar el inicio de sesión en sus propias redes sociales, como Facebook y LinkedIn, para iniciar sesión en algunos de nuestros servicios. Si decide conectarse mediante una red social o un servicio similar, es posible que recibamos y almacenemos la información de autenticación de ese servicio para permitirle iniciar sesión, así como cualquier otra información que usted elija compartir cuando se conecte a estos servicios. Estos servicios pueden recopilar información como las páginas web que visitó y la dirección IP y puede establecer cookies para permitir el correcto funcionamiento de las funciones. No somos responsables de la seguridad ni de la privacidad de la información recopilada por estos terceros. Es su deber revisar las declaraciones o políticas de privacidad pertinentes a los servicios de terceros que utiliza o a los que accede o se conecta. Si no desea que su información personal se comparta con su proveedor de cuenta de redes sociales ni con otros usuarios del servicio de redes sociales, no conecte su cuenta de redes sociales con su cuenta para los servicios y no participe en la función de interacción social de los servicios.

 

SECCIÓ 3. CONSENTIMENT

Per tant, en acceptar la present Política de Privacitat, l' Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l' apartat anterior s' entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a l' efecte a la nostra pàgina web.

Així mateix, quan l'Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l'e-mail de contactes que poguessin aparèixer al Lloc Web, està autoritzant expressament aERGONOMIKA tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L' acceptació per part de l' Usuari del tractament de les seves dades per part deERGONOMIKA, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que disposa la legislació vigent.

 

SECCIÓ 4. QUALITAT DE LES DADES

L'Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuantERGONOMIKA de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant-seERGONOMIKA el dret d' excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sens perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, per tal queERGONOMIKA tingui actualitzats en tot moment els mateixos.

 

SECCIÓ 5. CONSERVACIÓ DE LES DADES

ERGONOMIKA conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i a efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació en el seu cas.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l' empresa preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. En el moment en què Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per establir-lo alguna disposició legal en aquest cas l' informarem i mantindrem bloquejats els mateixos. 

 

SECCIÓ 6. SEGURETAT I PROTECCIÓ

Quant a la seguretat i la protecció, l'informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s'exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

 

SECCIÓ 7. EXERCICI DE DRETS I CONSULTES

Finalment se l'informa que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant ambERGONOMIKA bé a C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272), a info @ergonomika.es o al 93 749 43 06 i que en el cas que hagués patit algun tipus d' ingerència en l' exercici dels seus drets, vostè té l' opció de presentar reclamació davant l' autoritat competent, l' Agència de Protecció de Dades.

Carretó de compra
Scroll a l' inici
Obrir xat
Tens dubtes? Pregons!
Som aquí per ajudar-te!
Hola 👋🏽

Si té qualsevol pregunta sobre configuracions, preus, colors, enviaments o qualsevol altre aspecte... ¡No dubti a contactar-nos!

Respondrem al més aviat possible a la seva consulta (dins de l'horari d'obertura de la botiga).

Moltes gràcies.